HOME

19x Özün Özü

2012 senesinden beri süren Kur'an Araştırmalarımdaki tespitlerimin bir özeti niteliğinde olan bu kitabım GONCA Yayınevi tarafından basıldı.

Bu kitabımda şimdiye kadar hiçbir kimsenin tespit edemediği mu'cizevi sayımları bulacaksınız.

Örneğin 19 surede 19000 kelime! Şimdiye kadar hiç böyle bir şey duydunuzmu?

1-114. sûreleri 1-19, 20-38, 39-57, 58-76, 77-95, ve 96-114 gibi altı bölüme ayırıp içlerindeki âyet ve kelime sayılarını hesaplayınca çok çarpıcı iki grup tespit ettim. İkinci bölüm 20. sûreden başlayıp 38. sûrenin sonuna kadar devam eden 19 sûreyi içermektedir. İşte bu bölümdeki 19 sûre mu'cizevi bir şekilde 90x19=1710 âyet ve 1000x19=19000 kelime içermektedir. Bu akıl almaz bir sıradışılıktır. Bu Kur’ân'ın mu'cizesinden başka bir şey değildir. Aklı başında olan hiç bir kimse bunu inkar edemez diye düşünüyorum.

SAYIMLARDA ESAS ALINAN KRİTERLERİN ÖNEMİ

Allâme İmâm Süyûti hazretleri "El-İtkan Fiy Ulûmi'l-Kur’ân" adlı eserinin "Kur'ân'ın Sûre, Ayet, Kelime ve Harflerinin Sayısı" başlığı altındaki bölümünde kelimelerin sayımı ile ilgili olarak şunları yazmaktadır:

Kur’ân'ın kelimelerini 77934 olarak saymışlardır. 77.437, 77.277 ve daha başka rakamlar da söylemişlerdir. Kelime'nin sayısı hakkındaki ihtilafın sebebi, kelimenin; hakikat, mecaz, lafız, ve yazı şeklinden ileri gelmiştir. Bunların herbirini dikkate almak caizdir. Bu hususta ihtilaf eden ulemanın her biri, bunlardan her birini dikkate almıştır.

Benim yaptığım data bankasında 77789 kelime bulunmaktadır ve yukarıda verilen sayılara yakındır. Bu demektir ki benim uyguladığım kelime tanımı doğrudur.

Zamanımızda yaşayan bazı ilahiyatçı akademisyenler, "Efendim kelimenin başına ve sonuna gelen takılar da kelimedir. Senin sayım metodun yanlıştır" diye itiraz ettiler. Evet onların dediğini biz de gramer kitaplarında okuduk ve bunların kelime olduğunu biz de biliyoruz fakat sayım işinde bunlar öyle sayılmıyorlar. Eğer onların dediği gibi kelimenin başına ve sonuna gelen takıları kelime olarak saysaydık o zaman kelime sayısı 100 binin çok üzerine çıkardı.

Kur'ân'da 9300 küsur "ve" takısı var.

5000 civarında "El" takısı var.

1300 küsur "li" takısı var.

2000'e yakın "le" takısı var.

2800 küsur "fe" takısı var.

2500'e yakın "bi" takısı var.

Görüldüğü gibi yalnız bunlar 22 binin üzerinde tutuyor. Bir de kelimenin sonuna gelen takıları sayarsak dediğim gibi yüz binin çok üzerinde olur. Halbuki yukarıda âllâme İmâm Süyûti hazretlerinin bahsettiği önce gelen âlimler Kur'ân'daki kelimeleri sayarken bunları saymamışlardır ve benim data bankasındakine yakın sayılar söylemişleridir.

Fenni ilimler tekrar edilebilme ve başkaları tarafından doğrulanabilme esasına dayanır. Şurası muhakkak ki; tekrar edilebilirlik ancak sayıma esas alınan kriterler belirlendiğinde mümkün olacaktır. Bu çalışmamızda, "kelime" konusundaki bazı kabuller çerçevesinde, herkes tarafından kontrol edilerek doğrulanabilecek fenni bir yöntemle Türkiyede basılan Mushaf/Kur’ân'daki kelimeleri saydık. "Kelime" konusundaki bu kabuller çerçevesinde yapılan sayım sonucunda Kur’ân'ın tümünde 77789 kelime olduğunu tespit ettik.

*****

KELİMENİN TANIMLANMASI, NEYİ KELİME OLARAK KABUL EDİYORUZ

Biz kelimenin tanımında sayımımıza temel olarak, kelimenin kökünün önüne ve sonuna gelen ekleriyle birlikte olan şeklini kelime-ünite olarak kabul ettik. Mesela, "biesmâihim" kelimesinde kelimenin kökü "esmâi"dir. Bunun başına "bi" takısı gelmiştir. Sonuna ise "him" takısı gelmiştir. Biz bunun tümünü bir kelime-ünite olarak kabul ettik çünkü bunlar birbirlerine bitiştirilmiş harflerle beraber bir ünite olarak yazılmaktadır.

SAYMAK FİİL KELİMESİ İLE İLGİLİ SAYIMLAR

Yukarıdaki tanıma göre 18, 19, 33, ve 58. Sûrelerdeki saymakla ilgili kelimelerinin sûre başından, 9. 16. 74. ve 78. Sûrelerde ise sûre sonundan 19'un katsayısı olduğunu gördük. Saymakla ilgili kelimelerin detayını bu kitabımda bulacaksınız. Saymak fiilleriyle ilgili sayımlar çok önemlidir çünkü saymak fiil kelimeleri sûrenin başındaki ilk kelimeden sayıldığında veya sûrenin sonundaki son kelimeden geriye doğru sayıldığında 19x uzaklığında olmaktadırlar. Bazıları ise tâ Kur'ân'ın en başındaki sıfır noktasından 19x uzaklıktadır. Ayrıca değişik sûrelerde yer alan bazı saymak fiileri arasında 19'un katsayısı miktarı kelime vardır. Daha da önemlisi saymak fiilinin geçtiği âyetlerden bazılarında bir ahiret tablosu sergilenmekte ve amellerin sayıldığından bahsedilmektedir. Yani 19x sayımları bu âyetlerdeki saymak fiil kelimelerinin altına gizlenmişir.

Bu kitapta sergilenen sayma yöntemi bu güne kadar hiçbir kimse tarafından keşfedilmemış yepyeni bir yöntemdir. Bu yöntemle tespit edilen kelime gruplarının ve sayımlarının ve kelimeler arasındaki uzaklık araştırmalarının bu sahada bir ilk ve bir başlangıç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ümid ediyorum ki bundan sonra gelecek araştırmacılar daha pek çok şeyler keşfedeceklerdir. Bu arada muhteşem data bloğu olarak adlandırdığım 20. sûreden başlayıp 38. sûrenin sonuna kadar olan 19 sûrelik blok içinde 90x19=1710 âyet ve 1000x19=19000 kelime olması meselesinin herkes tarafından çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bütün dünyayı sarsacak bomba gibi bir tespittir. Bu Kur'ân'ın mu'cizesinden başka bir şey değildir. Özellikle Kur'ân âyetlerinin değişik zaman ve mekanlarda 23 senede indiği göz önünde bulundurulunca bunun güneş gibi parlayan bir mu'cize olduğu aşikar olur.

Müsteşrikler yani yeni adıyla oryantalistler yüz yıllardan beri uydurma yazılarıyla Kur'ân'ın Allah'ın Kitabı olduğu üzerinde şüpheler uyandırmaya uğraşmaktadırlar. Bu mu'cizevi sayımların onlara en güzel cevap olduğunu düşünüyorum. Kur'ân'ın Allah'ın Kitabı olduğu hiç şüphesiz bir şekilde tespit edilince diğer bütün dinlerin yanlış olduğu aşikar olacaktır. Allahü Ekber.

Bu araştırmaya bu güne kadar 6000 saatin üzerinde zaman harcadım. Günümüzdeki çalışma koşulları göz önünde bulundurulduğunda hiçbir ilahiyatçı akademisyenin böyle bir araştırma yapabilmesine imkanı olmadığını anlayışla karşılıyorum. Fakat en basitinden benim tespitlerim üzerinde biraz zaman harcayarak bunları anlayıp kendi çalışmaları içinde müsteşriklere ve misyonerlere cevap vermekte kullanabilirler.

*****

19x Özün Özü kitabımın tanıtım PDF'i